Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

6. Onderwijs


16-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Almere BIJ1 vindt dat ieder mens recht heeft op goed, veilig en passend onderwijs. Wij willen zorgen voor kwaliteit in het onderwijs, sterke en democratische onderwijsinstellingen met goede instroming en doorstroming. 

Wij zetten ons actief in om discriminatie en segregatie te bestrijden en om ervoor te zorgen dat ieder kind volledig mee kan doen op school. De financiële positie van ouders mag voor hun kinderen geen drempel opwerpen bij de toegang tot onderwijs. Om gelijke kansen te creëren voor alle leerlingen moeten wij investeren in onze scholen.

6.1 Meer tijd, ruimte en geld voor leraren

Goed onderwijs begint bij de leraar. Almere BIJ1 wil kleinere klassen en minder bureaucratie, waardoor leraren zich kunnen focussen op het verzorgen van goed onderwijs. Ook zorgen we voor diversiteit voor en in de klas, zodat leerlingen zich kunnen herkennen in hun leerkracht(en) en medeleerlingen. 

 1. Meer aandacht voor individuele leerlingen, bijvoorbeeld door kleinere klassen.
 2. Lagere werkdruk voor leerkrachten door meer zelfstandigheid voor de leerkrachten en minder verslaglegging.
 3. Er moet gestreefd worden naar meer diversiteit en kleur bij de leidinggevenden en binnen de teams van leerkrachten.

6.2 Toegankelijkheid en betaalbaarheid

Almere BIJ1 strijdt voor een divers en inclusief onderwijs met gelijke kansen voor iedereen. Dit betekent onderwijs voor alle leerlingen, los van huidskleur, gender- en/of seksuele identiteit, beperking of geloofsovertuiging. De hoogte van het inkomen of de achtergrond van hun ouders mag geen rol spelen.

 1. Zowel het regulier als speciaal onderwijs voor leerlingen met een beperking moet volledig toegankelijk zijn.
 2. Elk kind mag vanuit eigen kracht onderwijs doorlopen met passende ondersteuning.
 3. Zorg ervoor dat jongeren uit de jeugdhulp naar school kunnen.
 4. Gemengde scholen krijgen extra ondersteuning.
 5. Alle kinderen krijgen de kans hun zwemdiploma te halen door middel van schoolzwemmen. 
 6. Geen eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen met een leerachterstand. 
 7. De ouderbijdrage wordt afgeschaft.
 8. Bij schoolactiviteiten houdt de school rekening met armere gezinnen, zodat iedereen kan meedoen.

6.3 Goed, passend en toekomstbestendig onderwijs

Almere BIJ1 zet zich in voor een onderwijssysteem dat werkt voor iedereen, en waarin moeilijke/gevoelige onderwerpen niet onbenoemd blijven. We besteden op een onbevooroordeelde manier aandacht aan onderwerpen zoals slavernij en klimaatverandering, waarbij er aandacht is voor verschillende perspectieven.
We zetten ons actief in om onderwijsachterstanden te voorkomen en zonodig in te halen. Ook zetten we stappen om de kloof tussen onderwijs en de arbeidsmarkt te verkleinen. En we verzorgen en promoten volwassenenonderwijs.

 1. De gemeente dient ervoor te zorgen dat er voldoende stageplekken zijn voor leerlingen uit het beroepsonderwijs.
 2. Leren omgaan met geld wordt geborgd in het rekenonderwijs op alle Almeerse scholen.
 3. In het curriculum hoort meer aandacht te worden gegeven aan het verleden en de slavernij eerlijk belicht te worden. Ook het kolonialisme zonder slavernij, zoals Indonesië en de Molukken, dient aan de orde te komen. Er dient meer openheid en eerlijkheid te zijn over het verleden, ook in relatie tot de rol van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.
 4. Op alle Almeerse middelbare scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele- en genderdiversiteit. 
 5. Creatieve vakken (dramatische expressie, beeldende vorming, muziek) krijgen een basisplaats in het onderwijs (basis en vervolg). Dit naar voorbeeld van de Angelsaksische landen.
 6. Er wordt meer en regelmatig aandacht besteed aan ‘zorgdragen voor onze omgeving’ door leerkrachten, ouders en kinderen. Dit doen we door het te hebben over onderwerpen als klimaatverandering en biodiversiteit.
 7. We investeren in een hogere kwaliteit van voorschools, basis-, middelbaar- tot speciaal- en vervolgonderwijs. Er moeten een goede balans zijn tussen verschillende onderwijsvormen en buitenschoolse activiteiten. 
 8. We zetten in op het voorkomen van onderwijsachterstanden bij kinderen.
 9. We ondernemen actie om de laaggeletterdheid in Almere te verminderen. 
 10. Voor de aanpak laaggeletterdheid komt er een door de gemeente aangestelde overkoepelende coördinator die alle organisaties in Almere met elkaar verbindt en verantwoordelijk is voor het laten aansluiten van de verschillende projecten met betrekking tot basisvaardigheden (taal, gecijferdheid en digitale vaardigheden) op elkaar.