Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

10. Democratie en rechtsstaat


12-01-2022
Programma

Luister op SoundCloud

Almere BIJ1 staat pal achter democratie: een staatsvorm die gebaseerd is op het principe van gelijkwaardigheid. Dat betekent dat besluitvorming toegankelijk en democratisch mogelijk is, met veel ruimte voor burgerparticipatie. We zorgen ervoor dat het gemeentebestuur een afspiegeling van de samenleving is, dat deze in contact met de samenleving staat en dat de dienstverlening toegankelijk is. Daarbij doen we er alles aan om te zorgen dat Almeerders bijdragen aan de veiligheid in de stad en laten we geen ruimte voor etnisch profileren door de politie.

10.1 Democratie in de stad

Democratie moet volgens Almere BIJ1 meer zijn dan één keer per jaar stemmen. Inwoners moeten zo veel mogelijk zelf kunnen besluiten over onderwerpen die hen aangaan: mensen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen omgeving en hebben hier (mede)zeggenschap over.  Goede informatievoorziening vanuit de overheid en door onafhankelijke lokale media is daarbij van groot belang, om ervoor te zorgen dat burgers goed geïnformeerde keuzes kunnen maken.

 1. De gemeente zet zich actief in voor burgerinitiatieven en burgerparticipatie en staat dit zoveel mogelijk toe.
 2. Democratiseer besluitvorming over grond, vastgoed en woonomgeving.
 3. Uitbreiden van het wijkbudget, en zorgen dat deze nog democratischer wordt.
 4. Goed functionerende, onafhankelijke lokale media (financieel) ondersteunen.
 5. Zorgen dat de gemeentelijke communicatie alle inwoners van Almere bereikt, en begrijpelijk is voor iedereen.
 6. Geef burgers gelijkwaardige inspraak. Houd bij democratische processen rekening met de verschillende achtergronden en machtsposities van mensen.

10.2 Verantwoordelijk bestuur

Almere BIJ1 vindt dat het budget van de Gemeente Almere voor  alle Almeerders moet zijn en niet voor  prestigeprojecten of marktwerking. Gezond en transparant financieel beleid is belangrijk, waarbij een sociaal beleid het uitgangspunt is. BIJ1 zet zich in voor een gemeentelijke dienstverlening die rekening houdt met de behoeften van alle Almeerders. Daarbij moet bij al het handelen van de lokale overheid gelden: mensen zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Repressief beleid verergert de situatie alleen maar.

 1. We  investeren in beleidsmakers.
 2. De continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening moet versterkt worden.
 3. Mensen met schulden worden respectvol behandeld, en zijn onschuldig tot het tegendeel bewezen is. De gemeente doet er alles aan om te voorkomen dat de aanpak van fraude de situatie niet erger maakt, zoals bij de toeslagenaffaire.
 4. Bezuinigingen op gemeentelijk personeel moeten niet via externe inhuur weer teniet worden gedaan. De kosten voor personele ondersteuning via externe huur dienen zo laag mogelijk te zijn. Dit geldt ook voor de uitgaven naar advies- en projectbureaus. De gemeente moet, ook bij de inhuur van externen, aan de wet Normering Topinkomens voldoen. 
 5. De plannen voor te dure en risicovolle (prestige)projecten moeten worden afgeblazen.
 6. Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet aan hoeft te besteden, moet zij dat ook niet aanbesteden. De Gemeente stimuleert de lokale economie door zo veel mogelijk opdrachten bij in Almere gevestigde ZZP’ers, ondernemers en bedrijven onder te brengen.

10.3 Veiligheid en verantwoordelijkheid

Almere dient een stad te zijn die vrij en veilig is. Daarvoor is niet alleen de politie verantwoordelijk, maar ook inwoners. We stimuleren daarom bewustwording en burgerparticipatie, bijvoorbeeld door buurtapps. Daarbij zorgen we ervoor dat de politie en wijkagenten dichtbij inwoners staan, en doen we er alles aan om machtsmisbruik door de politie (zoals etnisch profileren) te voorkomen.

 1. Door sociale cohesie, handhaving en vroege signalering voorkomen we criminaliteit.
 2. We maken het makkelijk om vernielingen, kapotte straatverlichting of overlast te melden. We maken Almere veiliger door goed onderhoud van de buurt, omdat rotzooi vaak een uitnodiging is voor meer rotzooi.
 3. Buurtinitiatieven om de sociale veiligheid te vergroten zoals buurtapps en buurtwachten worden ondersteund en krijgen begeleiding van de politie. 
 4. Bewustwording over veiligheid en verantwoordelijkheid wordt gestimuleerd door samenwerking met scholen en andere organisaties.
 5. Winkeliers worden door de gemeente geholpen zich te beveiligen tegen overvallen en andere vormen van criminaliteit. 
 6. Almere BIJ roept de burgemeester op om zich binnen de driehoek hard in te zetten om het etnisch profileren binnen Almere een halt toe te roepen. 
 7. Wijkagenten in iedere Almeerse buurt zijn zichtbaar en makkelijk aanspreekbaar, en staan in nauwe verbinding met de buurt.